-->
  • 1 Phúc Bùi
  • 2 narft***
  • 3 Phạm Đạt
  • 4 He***
  • 5 anh***
Tất cả
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 14
Tướng: 32
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
250,000đ
x1 đá quý,...
Trang Phục: 15
Tướng: 25
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
220,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 18
Tướng: 25
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
210,000đ
2 bảng 90 chuẩn, x1 đá quý,...
Trang Phục: 37
Tướng: 32
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
520,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 20
Tướng: 30
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
270,000đ
Trang Phục: 26
Tướng: 31
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
300,000đ
yena, hayate,...
Trang Phục: 24
Tướng: 23
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
200,000đ
Trang Phục: 30
Tướng: 32
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
370,000đ
5 bảng 90 chuẩn, hayate,...
Trang Phục: 41
Tướng: 49
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
750,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 28
Tướng: 26
Rank: Vàng
Đá Quý: Không
230,000đ
yena, hayate,...
Trang Phục: 37
Tướng: 49
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
700,000đ
Trang Phục: 30
Tướng: 32
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
400,000đ
x1 đá quý,...
Trang Phục: 23
Tướng: 25
Rank: Bạch kim
Đá Quý:
220,000đ
Trang Phục: 20
Tướng: 26
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
210,000đ
3 bảng 90 chuẩn,....
Trang Phục: 33
Tướng: 25
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
250,000đ
Trang Phục: 22
Tướng: 32
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
420,000đ
2 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 23
Tướng: 33
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
400,000đ
Trang Phục: 30
Tướng: 54
Rank: Kim Cương
Đá Quý: Không
700,000đ
3 bảng 90 chuẩn,...
Trang Phục: 33
Tướng: 30
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
500,000đ
Trang Phục: 16
Tướng: 25
Rank: Bạch kim
Đá Quý: Không
220,000đ